Ngôi nhà hiên ngang nằm giữa đường cao tốc, chủ nhà vẫn bình thản, nhất định ở không đi

Ngôi nhà 5 tầng chình ình giữa đường cao tốc này thuộc thành phố Ôn Lĩnh, Chiêt Giang, Trung Quốc. Theo chu nhà, ông Luo Baogen cho biết do không nhận được... Read more »

Ngôi nhà hiên ngang nằm giữa đường cao tốc, chủ nhà vẫn bình thản, nhất định ở không đi

Ngôi nhà 5 tầng chình ình giữa đường cao tốc này thuộc thành phố Ôn Lĩnh, Chiêt Giang, Trung Quốc. Theo chu nhà, ông Luo Baogen cho biết do không nhận được... Read more »

Ngôi nhà hiên ngang nằm giữa đường cao tốc, chủ nhà vẫn bình thản, nhất định ở không đi

Ngôi nhà 5 tầng chình ình giữa đường cao tốc này thuộc thành phố Ôn Lĩnh, Chiêt Giang, Trung Quốc. Theo chu nhà, ông Luo Baogen cho biết do không nhận được... Read more »

Ngôi nhà hiên ngang nằm giữa đường cao tốc, chủ nhà vẫn bình thản, nhất định ở không đi

Ngôi nhà 5 tầng chình ình giữa đường cao tốc này thuộc thành phố Ôn Lĩnh, Chiêt Giang, Trung Quốc. Theo chu nhà, ông Luo Baogen cho biết do không nhận được... Read more »

Ngôi nhà hiên ngang nằm giữa đường cao tốc, chủ nhà vẫn bình thản, nhất định ở không đi

Ngôi nhà 5 tầng chình ình giữa đường cao tốc này thuộc thành phố Ôn Lĩnh, Chiêt Giang, Trung Quốc. Theo chu nhà, ông Luo Baogen cho biết do không nhận được... Read more »

Ngôi nhà hiên ngang nằm giữa đường cao tốc, chủ nhà vẫn bình thản, nhất định ở không đi

Ngôi nhà 5 tầng chình ình giữa đường cao tốc này thuộc thành phố Ôn Lĩnh, Chiêt Giang, Trung Quốc. Theo chu nhà, ông Luo Baogen cho biết do không nhận được... Read more »

Ngôi nhà hiên ngang nằm giữa đường cao tốc, chủ nhà vẫn bình thản, nhất định ở không đi

Ngôi nhà 5 tầng chình ình giữa đường cao tốc này thuộc thành phố Ôn Lĩnh, Chiêt Giang, Trung Quốc. Theo chu nhà, ông Luo Baogen cho biết do không nhận được... Read more »

Ngôi nhà hiên ngang nằm giữa đường cao tốc, chủ nhà vẫn bình thản, nhất định ở không đi

Ngôi nhà 5 tầng chình ình giữa đường cao tốc này thuộc thành phố Ôn Lĩnh, Chiêt Giang, Trung Quốc. Theo chu nhà, ông Luo Baogen cho biết do không nhận được... Read more »

Ngôi nhà hiên ngang nằm giữa đường cao tốc, chủ nhà vẫn bình thản, nhất định ở không đi

Ngôi nhà 5 tầng chình ình giữa đường cao tốc này thuộc thành phố Ôn Lĩnh, Chiêt Giang, Trung Quốc. Theo chu nhà, ông Luo Baogen cho biết do không nhận được... Read more »

Ngôi nhà hiên ngang nằm giữa đường cao tốc, chủ nhà vẫn bình thản, nhất định ở không đi

Ngôi nhà 5 tầng chình ình giữa đường cao tốc này thuộc thành phố Ôn Lĩnh, Chiêt Giang, Trung Quốc. Theo chu nhà, ông Luo Baogen cho biết do không nhận được... Read more »